MiCrew Match

frågor och svar

Rent a Brain

MAGNUS SJÖDIN


Ja, det finns inte något generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft istället för att återanställa de som har företrädesrätt till återanställning. Det kan dock finnas situationer där en inhyrning kan betraktas som ett otillåtet kringgående av företrädesreglerna om företaget har agerat på ett otillbörligt sätt. Frågan kan även regleras i kollektivavtal.Allmänt:
Vid uthyrning av arbetstagare uppstår ett trepartsförhållande mellan MiCrew, Kunden samt arbetstagaren. Det är MiCrew som anställer arbetstagaren vilket innebär att det är MiCrew som är arbetsgivare. Kunden som hyr in arbetstagare har emellertid kontroll och ledning över personalen. Följden av detta är att även Kunden får ett visst rättsligt ansvar över den inhyrda arbetstagaren. Hur ansvaret är fördelat mellan MiCrew och Kunden regleras i avtalet mellan parterna.

Arbetsmiljö:
MiCrew — i egenskap av arbetsgivare — har ett arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen. Kunden har emellertid ett ansvar att vidta de skyddsåtgärder som behövs för det arbete som utförs hos Kunden.

Diskriminering:
Kunden har ett ansvar att arbetstagare inte diskrimineras enligt diskrimineringslagen.

Lön och anställningsskydd:
Det är MiCrew som anställer arbetstagare vilket innebär att det är MiCrew som ansvarar över lönefrågor och andra frågor kopplat till anställningsskydd.

Skadeståndsansvar:
Kunden har den största kontrollen över personalen som arbetar hos Kunden, vilket innebär att det är Kunden som anses vara arbetstagarens principal och ansvarar därför för skada som arbetstagaren orsakar utomstående i tjänsten.Nej. Du har däremot en skyldighet att informera arbetstagaren om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar, vilket kan lämnas genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.Sekretessfrågor regleras i avtalet mellan kunden och MiCrew.Det finns inget som hindrar att du och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagaren ska bli anställd hos dig. Arbetstagaren måste dock iaktta avtalad uppsägningstid hos MiCrew.Ja, om du i övrigt följer reglerna i lagen om anställningsskydd och kollektivavtal.Du kan säga upp avtalet med MiCrew enligt de regler som finns i avtalet mellan parterna.


Vad behöver du?

Hör av dig till Magnus

Eller  fyll i dina uppgifter

så hör vi av oss till dig!